Voorwaarden

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden
Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna “CRYSTAL IT”) en het ter beschikking gestelde online facturatiepakket MobiFact (hierna “MobiFact”) gaat de Gebruiker akkoord met deze licentievoorwaarden en met de toepassing ervan op de relatie die de Gebruiker heeft of zal hebben met CRYSTAL IT.  Deze licentievoorwaarden zijn als enige van toepassing voor het gebruik van MobiFact  en primeren altijd op de voorwaarden die van de Gebruiker en/of van een derde uitgaan, ook indien CRYSTAL IT deze niet uitdrukkelijk heeft geprotesteerd.


2. Kennis van het online facturatiepakket

De Gebruiker erkent uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van MobiFact en van de werking, de mogelijkheden en beperkingen ervan.  De Gebruiker ontslaat CRYSTAL IT van elke verantwoordelijkheid inzake de keuze voor het gebruik van MobiFact.


3. Voorwerp van de overeenkomst

3.1.
Mits betaling van de verschuldigde bedragen, staat CRYSTAL IT aan de Gebruiker een niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie toe om MobiFact, ter beschikking gesteld onder de voorwaarden van deze overeenkomst, te gebruiken voor de opmaak van facturen.

3.2.
CRYSTAL IT streeft een correct werkende, ononderbroken en foutloze werking van MobiFact  na, doch CRYSTAL IT garandeert in geen geval dat MobiFact  steeds correct, ononderbroken, en/of foutloos bereikbaar zal zijn voor de Gebruiker, vermits voor het gebruik van MobiFact gebruik gemaakt moet worden van het internet, en de goede werking daarvan niet onder de controle valt van CRYSTAL IT.

CRYSTAL IT zal zich er voor inzetten dat MobiFact in principe en in normale omstandigheden alle dagen, 24 uur op 24 uur, “on line” zal zijn, dat wil zeggen consulteerbaar voor het publiek via Internet.

Op één ogenblik tijdens de week zal MobiFact gedurende een beperkte tijd “off line” kunnen zijn, dat wil zeggen tijdelijk niet voor het publiek toegankelijk zijn, voor de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de server waarop MobiFact geplaatst is. CRYSTAL IT garandeert dat deze “off-line” periode maximaal 2 uur per week zal bedragen.

MobiFact zal gedurende de normale “on line uren”, dat wil zeggen alle ogenblikken buiten het normale tijdstip van onderhoudswerkzaamheden,  enkel “off line” zijn ingeval van onmiddellijk noodzakelijke onderhouds- en/of reparatiewerken, of ingeval van panne of storing in het telecommunicatienetwerk.  CRYSTAL IT zal trachten het ongemak van eventuele storingen tot een minimum te beperken en zo snel mogelijk MobiFact weer on line te zetten.

De Gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat MobiFact van tijd tot tijd “off line” kan zijn tijdens de “on line uren” ingeval van onmiddellijk noodzakelijke onderhouds- en/of reparatiewerken, of ingeval van panne of storing in het telecommunicatienetwerk, en ziet af van enige aansprakelijkheidsvordering tegen CRYSTAL IT voor dergelijke onvoorziene omstandigheden, en/of de gevolgen of de schade die er het gevolg van moge zijn.

In geval van “off line” zijn van de toepassingen tijdens de normale “on line” uren, kan de Gebruiker CRYSTAL IT op de hoogte brengen via de communicatiekanalen vermeld op de website van MobiFact (http://www.mobifact.be).  Na dergelijke melding zal CRYSTAL IT haar uiterste best doen om MobiFact zo snel mogelijk on line te krijgen.

3.3
CRYSTAL IT garandeert alle noodzakelijke en/of nuttige maatregelen te hebben genomen voor de fysische en logische beveiliging van MobiFact, zonder evenwel een perfecte veiligheid te kunnen garanderen.


4. Beperking van recht

De Gebruiker erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat zijn rechten onder deze Overeenkomst beperkt zijn tot het recht op de dienstverlening zoals beschreven in artikel 3.


5. Tussenkomst van CRYSTAL IT

5.1.
De tussenkomst van CRYSTAL IT is beperkt tot het ter beschikkingstelling MobiFact. CRYSTAL IT heeft geen toegang tot de data en de gegevens van de Gebruiker, en zal enkel instaan voor de bewerking van deze data en gegevens MobiFact.  Deze gegevens en data zullen niet aan derden geopenbaard worden, behalve wanneer een wettelijke bepaling, een bevel van overheidswege of een rechterlijke uitspraak het vrijgeven van deze gegevens verplicht.

5.2.
De gegevens van de Gebruiker blijven integraal eigendom van de Gebruiker, die er ook als enige voor aansprakelijk is.

5.3.
CRYSTAL IT verbindt zich ertoe het nodige te doen voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan zij kennis zou krijgen tijdens de vervulling van haar contractuele verbintenissen, en deze gegevens onder geen beding te gebruiken voor welke doeleinden dan ook zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Gebruiker.


6. Prijs en betalingsmodaliteiten

6.1.
In ruil voor voormelde diensten zal CRYSTAL IT maandelijks een bedrag aan de Gebruiker factureren berekend conform de hiernavolgende prijsafspraken:

PRIJZEN:
Basisversie(Standard): 10,00 Euro Exclusief BTW per maand
Pro-versie: 30,00 Euro Exclusief BTW per maand
Custom versie (Maatwerk licentie): 50,00 Euro Exclusief BTW per maand

6.2.
Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal op het factuurbedrag een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10% per jaar, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag tevens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met 10% bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 250 €, onverminderd alle andere rechten welke CRYSTAL IT kan laten gelden.

6.3.
Bij gebreke aan tijdige betaling heeft CRYSTAL IT tevens het recht onmiddellijk haar dienstverlening te staken en de Gebruiker de toegang tot MobiFact te ontzeggen.


7. Duur van de overeenkomst

7.1.
Deze Overeenkomst treedt in werking vanaf de datum van goedkeuring door Gebruiker welke vereist is om gebruik te kunnen maken MobiFact en wordt aangegaan voor een duur van 1 jaar die, bij gebreke aan schriftelijke opzegging per aangetekend schrijven uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van deze termijn, automatisch en van rechtswege verlengd wordt met dezelfde periode.

7.2.
CRYSTAL IT heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder inachtname van een opzeggingstermijn te beëindigen, mits schriftelijke kennisgeving, indien (a) de Gebruiker insolvabel wordt, een gerechtelijke akkoord aanvraagt failliet wordt verklaard (of elke andere gelijkaardige actie onder eender welke insolvabiliteitswetgeving in eender welk rechtstelsel), haar activiteiten staakt of een ontbinding voorstelt, of indien (b) de Gebruiker meer dan dertig dagen na daartoe schriftelijke door CRYSTAL IT te zijn aangemaand verzuimt om een wanprestatie of een inbreuk op één van de bepalingen van deze Overeenkomst te herstellen.


8. Aansprakelijkheid

8.1.
CRYSTAL IT is enkel en alleen verantwoordelijk en aansprakelijk voor de loutere ter beschikkingstelling van MobiFact en de bewerking van de data en gegevens van de Gebruiker op en door MobiFact.  CRYSTAL IT is in geen geval aansprakelijk, en kan ook in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van de data en gegevens.

8.2.
CRYSTAL IT is evenmin aansprakelijk voor het incorrect gebruik van MobiFact.  De Gebruiker is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik MobiFact conform de voorschriften van de Belgische boekhoudwetgeving, financiële wetgeving en/of fiscale wetgeving, met inbegrip van doch niet beperkt tot de eventueel verplichte wettelijke vermeldingen op de factuur.

CRYSTAL IT stelt MobiFact ter beschikking, en de Gebruiker is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik ervan. Ingeval van incorrect gebruik van MobiFact vervallen alle verplichtingen en elke aansprakelijkheid van CRYSTAL IT.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de regelgeving inzake de elektronische facturatie en het vervullen van de formaliteiten die daarmee gepaard gaan.  Terzake rust op CRYSTAL IT geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid.

8.3.
In geen geval zal CRYSTAL IT aansprakelijk zijn voor toevallige of onrechtstreekse schade die zou worden veroorzaakt door het gebruik van MobiFact, noch voor enige andere schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk werd veroorzaakt door een fout van CRYSTAL IT, zoals, doch niet beperkt tot, inkomstenverlies, schade-eisen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de Gebruiker of door een derde.

8.4.
Voor directe schade, en slechts indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van CRYSTAL IT tegenover de Gebruiker en tegenover derden nooit hoger zijn dan de helft van het bedrag dat de Gebruiker betaalt op jaarbasis.


9. Confidentialiteit

CRYSTAL IT erkent dat alle data en gegevens die van de Gebruiker afkomstig zijn confidentieel zijn.  CRYSTAL IT waarborgt dat zij deze data en gegevens zowel tijdens de duur van deze Overeenkomst als na de beëindiging ervan, geheim te houden en dat deze geheimhoudingsver­plichting tevens zal worden nageleefd door al haar rechtstreek­se en onrecht­streek­se medewerkers.


10. Overmacht

In geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, ziekte of staking van het personeel van CRYSTAL IT, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkoming van de leveranciers van CRYSTAL IT, zal CRYSTAL IT steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat, hetzij, indien de overmacht meer dan 6 (zes) maanden duurt, om de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat CRYSTAL IT in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.


11. Varia

11.1.
Huidige Overeenkomst bevat de volledige overeenstemming tussen partijen inzake het ter beschikking stellen van en het gebruik van MobiFact.  Deze Overeenkomst vervangt alle vroegere overeenkomsten, brieven, verklaringen en alle andere communicatie tussen partijen met betrekking tot hun samenwerking.

11.2.
Ieder beding van deze Overeenkomst dat in strijd zou zijn of zou kunnen komen met om het even welke toepasselijke rechtsregel zal als ongeschreven worden beschouwd.  De rechtsgeldigheid van de overige artikelen zal echter intact blijven.

11.3.
Op huidige Overeenkomst is het Belgische recht van toepassing.  Uitsluitend de Rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van elk geschil dat met betrekking tot deze Overeenkomst tussen partijen zou ontstaan.Download hier
de voorwaarden in pdf.